MENU

Terms & Privacy

Terms Of Use

כללי:
הפעילות והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא את התקנון בקפידה.
האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות.
רכישת שירות, או מוצר ו/או הסתייעות בשירותי האתר כשלעצמם מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.
כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון.
לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולהתאים את התקנון מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
הרשמה לאתר, הגנת פרטיות ושימוש במידע:
1. לשם רכישה באתר יש לבצע שלב הזדהות או הרשמה לאתר.
2. לצורך השימוש באתר ואבטחת האספקה של מוצרים ושירותים נדרש הלקוח למסור פרטים אישיים ,
שיאפשרו לקיים עמו קשר לתאום ואישור האספקה.
המדובר בפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, טלפון סלולרי וכתובת.
3. פרטי הרכישות שיבוצעו, יישמרו במאגר המידע של מוקד השירות של החברה לצורך
מעקב על הרכישה ומתן שירות לקוחות.
4. החברה מפעילה אמצעי אבטחה מחמירים למניעת חדירה לזירת המכירות ולסיכול פגיעה
אפשרית בפרטיות המשתמשים.
יחד עם זאת, מאחר ולא ניתן למנוע שיבושים באופן מוחלט, הרי ההסכמה
לתקנון זה משמעה שלרוכש לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה,
או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
5. הלקוח יודע, מבין והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לחברה, לרבות אלה הנובעים מפעילותו באתר,
ישמרו במאגרי
המידע של החברה וישמשו על מנת להציע לו מבצעים, הטבות ועדכונים.
6. הזכאי מתיר בזאת לחברה לעשות שימוש במידע ולפלח אותו במטרה להציע הטבות המותאמות
לנתוני אוכלוסיות הזכאים.
7. החברה מחויבת לשמור את המאגר ופרטי הזכאים בהתאם לחוק מאגרי מידע ולא להעביר את פרטי הזכאים לצד ג'.
הזמנת ההטבות ומימושן:
1. השירות באתר מותנה למי שמלאו לו 18 ומעלה, ובעל אמצעי תשלום תקף.
2. כדי ליהנות מן ההטבה על הלקוח להזמין את ההטבה באתר האינטרנט בכתובת המצוינת לעיל.
3. על הלקוח יהיה להזין פרטים מזהים, לרבות פרטי כרטיס האשראי .
4. לאחר הזמנת ההטבה, תישלח ללקוח הודעת אישור לדואר האלקטרוני.
5. ההטבה תירשם לזכות הלקוח, בהתאם לתעודת הזהות אשר הזין בעת הרישום וההזמנה .
6. התשלום בגין ההטבה יבוצע בעת הזמנתה באתר.
אחריות:
1. הצילומים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצר הנרכש.
2. במקרה של רכישת מוצרים פגומים, זכאי הלקוח להחליפם או להחזירם ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.
אספקת המוצרים:
1. המוצרים הנרכשים באתר יסופקו לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש
כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה
ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף ההטבה של המוצרים או השירותים
2. יש להקפיד ולמלא את פרטים מדויקים ועדכניים, הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין
ומהווה עבירה פלילית על פי
הוראות חוק העונשין, התשל“ז – 1977 ו/או בכל דין .
3. היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו להחזרת המוצרים, יחויב הלקוח בתשלום
בגין דמי משלוח וטיפול .
4. אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר.
5. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהייה בהתאם
לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל )
בהתאמה( וכפוף לאזורי החלוקה שלהם.
6. מועדי האספקה מצוינים בסמוך לכל מוצר. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים,
דהיינו ימים א-ה למעט ימי שישי,
ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים .יחד עם זאת נעשה כמיטב יכולתנו להקדים את מועד האספקה .
7. לתשומת לב הלקוחות! מוצרים הנשלחים לבית הלקוח יסופקו באמצעות שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל
ישלחו לכתובת
שנמסרו על ידם במהלך תהליך הרכישה. אספקת המוצרים / ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה .
לא תהיה אחראית על איחורים שאינם בשליטתם כדוגמת: שביתות / השבתות, תקלות Simply Stick .8
במערכת המחשוב / במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני,
פעולות איבה ו/או כוח עליון )מלחמה, רעידת אדמה,
מזג אויר וכיוצא בזה( אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים
להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה . Simply Stick אלה רשאים
9. המוצרים השונים יסופקו באמצעות שליחים או באמצעות דואר ישראל, מוצרים שיסופקו
באמצעות דואר ישראל ישלחו
בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.
10 . אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם הספקים,
ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. והיה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים
לבצע את המשלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אויר ו/או מצב בטחוני
העלול לסכן את השליחים,
יובהר העניין ללקוח על ידי הספק וימצא פתרון חליפי המקובל על 2 הצדדים .
11 . במקרה של הובלה חריגה )כגון: הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות / מעלית, הובלה שנדרש
מכשיר מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות תחול עלות הובלה במלואה על הלקוח. יובהר, כי דמי המשלוח
בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות
וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.
איסוף עצמי:
,Simply Stick לקוח שרכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממשרדי
כמפורט בדף ההטבה של המוצר. במקרה כזה איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.
לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לחייב את הלקוח
ליום ו/או לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה,  בדמי אחסנה בסך 50
מפעילת האתר תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול .
עיכוב ואיחור באספקה:
אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח STICKIT
נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר,
ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ- 72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע
את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה
של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה,
מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
חוק הגנת הצרכן/ביטול עסקה/מכירה והחזרת מוצרים:
1. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"
( והתקנות שהותקנו על פיו.
2. להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק. התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות
כפי שיהיו מעת לעת.
3. ברכישה של מוצר – עד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הנכס/המוצר.
6. עסקאות שאינן ניתנות לביטול על ידי הצרכן. ברכישת מוצרים מסוימים, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה,
לרבות כמפורט בסעיף 14 ג)ד( לחוק הגנת הצרכן:
א. טובין פסידים;
ב. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה,
קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;
; ג. "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995
ד. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה )כגון מוצרי דפוס.
ה. טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.
דמי ביטול:
על פי חוק הגנת הצרכן, החברה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב
לפי הנמוך מביניהם.  פגם או אי התאמה בשיעור של %5 ממחיר המוצר אותו רכשת או 100
משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה, על חשבון המשתמש.
משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר,
יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
זכויות קנין:
והלוגו המופיעים באתר זה, נמצאים בעלותה הבלעדית של החברה ואין להעתיקם או Simply Stick 1. המותג
לעשות בהם שום שימוש אחר בלא קבלת אישור מפורש לכך בכתב.
2. שאר פרטי המידע והסמלים המופעים באתר גם הם רכוש החברה ולא ניתנים לשימוש בכל אופן וצורה.
דין שיפוט:
הדין החל על העסקות המתבצעות באתר וכן ועל פי תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד

חיפוש לפי מוצר: